انگلیسی
دوشنبه ٠٨ آذر ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

دکتر علی سلیمی                            

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :

 

سوابق شغلی

سوابق شغلي و اجرايي:

 - استادیار گروه ریاضي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از 1376 تاكنون

مدیر گروه رشته ریاضي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر 138۰ تا 1383

  - عضو شوراي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاریخ 1381 تا 1383

  - عضو كميته انتظامي اسا تيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاریخ 138۰ تا1391

  - رئيس كميته انتظامي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاریخ 1389 تا 1391

  - عضو كميته منتخب  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاریخ 1389 تا 1391

  - عضو كميته برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاریخ 1388 تا 1391

  - عضو شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاریخ 1389 تا 1391

  - رئيس شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاریخ 1388 تا 1390

  - رئيس شوراي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاریخ 1388 تا 1390

  - استاد مدعو دانشگاه تبریز از سال 1385 تا 1388

  - استاد مدعو دانشگاه آزاد تبریز از سال 1379 تا 1387

  - معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاریخ 1388 تا 139۰

  - معاون اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر از تاریخ 1389 تا 1392

  - سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراب از تاریخ 1391/8/30 تا  1392/12/29

  - سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد میانه از تاریخ 1395/4/19 تا  حال

مختصري از عملكرد در حوزه هاي مختلف

- داشتن بيشترين فعاليت پژوهشي واحد شبستر در زمان تصدي پست معاونت پژوهشي( جذب يك ميليارد تومان از مانده بودجه پژوهشي در سال 1389 و تجهيز آزمايشگاهها  و كسب  2000 امتياز پژوهشي واحد و رتبه دوم پژوهشي  واحد در استان و نهم در كشور در سال 1390)

-  كسب رتبه دوم مالي در زمان تصدی پست معاونت اداری مالی در منطقه 13 (استان) در سال 1390

-  تصويب 16 رشته در زمان تصدي رياست واحد سراب در 16 ماه در سال 1391-1392 رشته هاي كارشناسي ارشد( زبان- صنايع غذايي-شيمي آلي- حسابداري- برق قدرت- طراحي شهري- علوم دامي- عمران )و رشته هاي پزشكي (پرستاري- اتاق عمل- هوشبري- تغذيه ) و كارشناسي( كتابداري و مهندسي هوا فضا) و دو رشته كارداني

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.